Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Celebrate Events (scroll naar beneden voor Privacy Statement)

DEFINITIES: 

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Celebrate Events.  

Celebrate Events: Annemarie van der Horst, handelend onder de naam ‘CelebrateEvents.nl’, gevestigd te Gouda, aan de Orteliuslaan 17, en ingeschreven in het handelregister onder KvK nummer 70464197. 

Wederpartij: Diegene die de gelding van de algemene voorwaarden aanvaard, te weten: opdrachtgever.

Opdrachtgever: Diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement of het verlenen van een dienst, of in wiens naam Celebrate Events een evenement organiseert of medewerking of dienst verleent. Totdat overeenkomst tot stand is gekomen, wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht tot dienstverlening. 

Artikel 1 – ALGEMEEN  

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Celebrate Events alsmede op overeenkomsten gesloten met  opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.  

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze  algemene voorwaarden volledig van toepassing en  van kracht.  

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.  De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Celebrate Events uitdrukkelijk van de hand gewezen.  Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats. 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST  

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk­, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.  

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de  offerte vermelde datum.  

2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Celebrate Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor  dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.  

2.4. De overeenkomst van opdracht tussen Celebrate Events en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Celebrate Events van een door de  opdrachtgever ondertekende offerte.  

2.5 Indien Celebrate Events op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door Celebrate Events gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten  worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van  locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. 

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER  

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Celebrate Events overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft  voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Celebrate Events gewenste vorm en wijze aan Celebrate Events ter  beschikking worden gesteld.  

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Celebrate Events zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in  verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.  

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de  aan Celebrate Events ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.  

3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door Celebrate Events noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel  laten inzetten teneinde Celebrate Events in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden  overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en  ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.  

3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet  behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST  

4.1 Celebrate Events is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door Celebrate Events van de door opdrachtgever  ondertekende offerte en betaling de eerste aanbetaling van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.  

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Celebrate Events het recht voor de uitvoering van  de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.  

4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verbandhoudend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor  rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders  overeengekomen is.  

4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen  uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.  

4.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Celebrate Events overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht  belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Celebrate Events om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Celebrate Events. 

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT  

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te  wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Dit kan zowel mondeling of schriftelijk  overeen gekomen worden. 

5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Celebrate Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.  

5.3 Celebrate Events behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten,  die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Celebrate Events is verplicht deze  prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.  

5.4 Bovendien mag Celebrate Events het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt  dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de  overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Celebrate Events, dat in redelijkheid niet van Celebrate Events mag worden verwacht de  overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Celebrate Events zal opdrachtgever in dat geval  van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen.       

Artikel 6 ­ HONORARIUM  

Het honorarium van Celebrate Events is exclusief onkosten van Celebrate Events en exclusief declaraties van door Celebrate Events ingeschakelde  derden. 

Artikel 7 ­ BETALING  

7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de volledige organisatie van een evenement, zowel in binnen­ als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de  overeenkomst van opdracht, 30% vier weken voor het evenement en 20% na de dag van het evenement. Bij ceremoniemeesterschap wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de  overeenkomst van opdracht en 50% na de dag van het evenement. Bij advies op maat wordt het overeengekomen bedrag de dag na het gesprek gefactureerd.

7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Celebrate Events anders is overeengekomen.  

7.3 Na de dag van het evenement ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde  kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.  

7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet­betwiste deel van de factuur niet op.  

7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere  ingebrekestelling is vereist. Celebrate Events is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Celebrate Events heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag. 

7.6 Celebrate Events heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  

7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. 

Artikel 8 ­ ONDERZOEK KLACHTEN  

8.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van het evenement, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Celebrate Events te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Celebrate Events in staat is adequaat te reageren.  

8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Celebrate Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10. 

Artikel 9 ­ ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST  

9.1 Celebrate Events heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar  onderneming kan schaden.  

9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking  gestelde materialen, is Celebrate Events gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van  de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Celebrate Events op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Celebrate Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  

9.4 Opdrachtgever is verplicht een evenementenverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.  

9.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Celebrate Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een  minimum van 80% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken voor de dag van het evenement; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van het evenement en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week voor de dag van het evenement of bij annulering op de dag van het evenement. 

Artikel 10 ­ AANSPRAKELIJKHEID  

10.1 Celebrate Events zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk  bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Celebrate Events  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Celebrate Events voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Celebrate Events die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Celebrate Events slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.  

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: ­ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de  vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; ­ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Celebrate Events in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Celebrate Events toegerekend kunnen worden; ­ redelijke kosten,  gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade  als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

10.3 Celebrate Events is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade  door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente­ en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen  van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Celebrate Events gegeven vrijblijvende inlichtingen of  adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.  

10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Celebrate Events voor de  uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.  

10.5 Celebrate Events is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Celebrate Events of derden. 

Artikel 11 – VRIJWARING  

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Celebrate Events voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Celebrate Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten  die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Celebrate Events en tenzij enige dwingende  (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.  

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Celebrate Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Celebrate Events voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.  

11.4 Indien opdrachtgever aan Celebrate Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 12 ­ OVERMACHT  

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Celebrate Events niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de  tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.  Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht. 

12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Celebrate Events op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de  opdrachtgever niet aan Celebrate Events bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk  mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.  

12.3 Voor zoveel Celebrate Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Celebrate Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6. 

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING  

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de  informatie.  

13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Celebrate Events gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Celebrate Events zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door  de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Celebrate Events niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is  de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade. 

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM  

14.1 Celebrate Events behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of  heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de  auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.  

14.2 Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Celebrate Events, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van  derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Celebrate Events toegestaan. 

Artikel 15 – GESCHILLEN  

15.1 Geschillen tussen Celebrate Events en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Celebrate Events.

15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Celebrate Events zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het  geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT  

Op elke overeenkomst tussen Celebrate Events en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Jan. 2018

Privacy Statement – Celebrate Events

Respect voor uw gegevens en vertrouwelijkheid

Celebrate Events respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op onze internetsite en niet op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik en beveiliging

Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en het proces richt deze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met uw toestemming. Celebrate Events zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen en zal deze uitsluitend aan anderen ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienst. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Celebrate Events draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op je computer. Celebrate Events gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies maken het voor ons mogelijk om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Door onze website te bezoeken gaat u hiermee akkoord. Ook hier gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. U kunt uw browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan de website van Celebrate Events geen cookies ontvangt.

Informatie Wet Bescherming Persoonsgegevens en contact

Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van rijksoverheid, of via www.rijksoverheid.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.

Celebrate Events mag en kan wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als u nog vragen mocht hebben over het Privacy Statement van Celebrate Events, dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

Mei 2018

 

Contact

Always something to celebrate